Pedagogische project

1. Voorwoord

Beste ouders,

 

U heeft voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind gekozen voor onze school.

Ongetwijfeld was dit een zeer bewuste keuze voor een onderwijsinstelling met een duidelijke visie en een eigen mening inzake opvoeden en onderwijzen.

Wat dit concreet betekent voor onze school kunt u in deze brochures lezen. Directie en leerkrachten maken u hierin duidelijk wat onze school voor u en uw kind kan betekenen. Vooral in het pedagogische project wordt aandacht besteed aan de diepere waarden die wij uw kind willen meegeven, en op welke wijze onze leerkrachten, steeds in samenspraak en overleg met de ouders, hun taak willen uitvoeren.

Een fijne samenwerking is altijd gebaseerd op goede en duidelijke afspraken. Daarom zal het schoolreglement zeker zijn goede diensten bewijzen tijdens het verblijf van uw kind in onze school.

Als schoolbestuur zullen wij alles in het werk stellen om, samen met directie, leerkrachten en personeel, te zorgen dat de aan ons toevertrouwde kinderen een fijne tijd in onze school kunnen doorbrengen, zodat ze met de best mogelijke kansen aan de volgende stap in hun leven kunnen beginnen.

Wij wensen uw zoon of dochter alvast veel succes en een fijne tijd in onze school.

 

Namens het schoolbestuur   K.B.-Kinrooi

René Veugelaers

 

Voorzitter

2. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

 Wij zijn een katholiek geïnspireerde school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.  Wij gaan ervan uit dat je mens wordt  in een  verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. Vanuit deze verbondenheid durven we als  katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen. Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

         het unieke van ieder mensenkind;

         de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen;

         verbondenheid en solidariteit met anderen;

         vertrouwen in het leven (hoop);

         genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is;

         openheid, respect en zorg voor mens en natuur;

         verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren;

         vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid;

         zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties.

Wij bieden in onze school  gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. 

We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

         de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;

         de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf vb bij de vastenactie;

         het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.

Leerlingen met een andere godsdienst respecteren wij in hun anders zijn. Ze volgen wel de godsdienstlessen op school.

In de godsdienstlessen komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. 

De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. 

De waarden van ons geloof komen ook binnen de andere leergebieden aan bod.

 

3. Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede ‘ mensen.

De uniekheid van elk kind staat voorop.  Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Doorheen ons aanbod brengen we  kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

         de wereld van taal en communicatie;

         de wereld van het muzische;

         de wereld van cijfers en feiten;

         de wereld van de techniek;

         de wereld van het samenleven;

         de wereld van verleden en heden;

         de wereld van het goede;

         de wereld van zingeving.

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:

Wij leveren inspanningen om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te bereiken door middel van de leerplannen van het Katholiek Onderwijs en het Gemeentelijk Onderwijs.

We bouwen  voort op wat kinderen reeds beheersen. Hierbij trachten wij in onze school leerboeken aan te schaffen die volgtoetsen in hun methode inbouwen. Deze bieden vaak concrete handreikingen voor verder onderzoek en materiaal voor hulp en ondersteuning.

De diagnose en de hulp liggen in het natuurlijke verlengde van de signalering.

 

We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon.  Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt.  Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven.  Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.  Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

4. We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

Wij zijn er ons van bewust dat we een grote verscheidenheid aan leerlingen hebben binnen de school zowel op cognitief, affectief als psycho-motorisch gebied.

Ons uitgangspunt is aandacht hebben voor de noden van de leerlingen. Daarom zijn wij er ons van bewust dat differentiatie een must is. Dit kan zowel binnen het klassikaal onderwijs als in andere werkvormen. Hierbij moet iedere leerkracht haar/zijn persoonlijkheid kunnen behouden en moet zij/hij zich ook goed voelen, net zoals de leerlingen. Het welbevinden van de leerkracht en de leerlingen zijn van groot belang.

Wij willen de kinderen van kortbij opvolgen d.m.v. een kindvolgsysteem. Er wordt per kind een dossier bij gehouden. Kinderen die extra zorg nodig hebben en aan de zorg van de klasleerkracht dreigen te ontsnappen, worden tijdens het MDO besproken. Hier worden verdere afspraken gemaakt over concrete stappen die ondernomen moeten worden.

De ouders worden hierbij altijd ingelicht.

 

Onze aanpak is gebaseerd op:

         een leren dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen;

         een leren als interactief en actief proces, een wederzijdse verrijking

tussen begeleiders en leerlingen en leerlingen onderling;

         een leren dat gericht is op de groeikansen van de kinderen, ondanks

hun grenzen en beperkingen.

 

Afspraken en leefregels zijn van groot belang  in een school waar we het voor iedereen zo leerrijk en aangenaam mogelijk willen maken.

5. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

Onze school vindt het belangrijk om alle mogelijke beschikbare middelen aan te wenden zodat kinderen de extra ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De klasleerkrachten werken zorgbreed door een klimaat te scheppen waarin zoveel mogelijk kinderen zich welbevinden en optimaal betrokken zijn bij het onderwijsaanbod door o.a. een aangename sfeer, een fijne werkomgeving te scheppen, te diagnosticeren, te observeren en te differentiëren.

Voor ‘bijzondere hulpvragen’ helpt het kernteam – klasleerkracht, zorgcoördinator, gon-leerkracht,  schoolhoofd – klasintern of klasextern, deze zorg waar te maken.

 

 

Er is regelmatig overleg tussen de teamleden om te komen tot een meer gerichte aanpak. De CLB-medewerker en indien nodig andere deskundigen, zoals de logopedist worden hierbij betrokken.De evolutie van de zorgkinderen wordt nauw opgevolgd tijdens MDO’s, overlegmomenten.Dit vinden we terug in het leerlingenvolgsysteem van Broekx-on-web.Ook de ouders worden sterk betrokken bij het hele proces.

6. Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid.  We zorgen voor een goede organisatie. 

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. 

Hierbij wordt zij ondersteund door het kernteam, als gedeelde verantwoordelijkheid. Tijdens het maandelijks overleg worden noden, verlangens, problemen, prioriteiten,… besproken en naar mogelijke oplossingen gezocht.

Tijdens personeelsvergaderingen worden deze punten bespreekbaar gemaakt aan de andere teamleden. De betrokkenheid, de verantwoordelijkheid en de samenwerking worden hierdoor verhoogd.

Op deze wijze bouwen wij ons schoolwerkplan verder uit en sturen bij waar nodig is.

 

Als school zijn wij ook begaan met de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen. Een preventieadviseur, die zich hierin bekwaamd heeft, volgt dit nauwgezet op.

 

Nascholingen zijn gewoonlijk teamgericht omdat deze een grote meerwaarde zijn voor de ganse groep. Leerkrachten worden aangemoedigd om tweejaarlijks een individuele nascholing te volgen.

 

 

 

Wij streven naar een constructieve samenwerking van alle partners. Er is ruimte voor overleg met schoolbestuur, LOC, oudercomité, kerkgemeenschap, ouders en andere betrokkenen.